Creation year

2005

1 record(s)
 
Years
Update frequencies
status
Scale
From 1 - 1 / 1
  • Dữ liệu GIS nền địa hình 1/2000, 1/5000 được thu thập, quản lý và cung cấp các dịch vụ Web theo chuẩn mở OGC WMS, WFS, TMS, WMTS, GML, GeoJson, KML,... để các tố chức cá nhân có thể khai thác và sử dụng dưới nhiều hình thức khác nhau theo kế hoạch 2018 thực hiện nhiệm vụ về việc thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh). Dữ liệu được thu thập có nguồn gốc từ bộ dữ liệu GIS nền địa hình tỷ lệ 1/2000, 1/5000 được Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp cho UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Một số lớp dữ liệu được cập nhật mới dựa vào các tư liệu, tài liệu mới (ảnh vệ tinh, bản đồ địa chính,...) và dựa trên sản phẩm bản đồ số tỷ lệ 1/10.000 của Đề án "Xây dựng ATLAS Thành phố Hồ Chí Minh", cụ thể các lớp dữ liệu được cập nhật là: giao thông, đường Metro, UBND các cấp. thủy hệ, ĐGHC) Độ chính xác của dữ liệu được xác định thấp hơn độ chính xác của bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 và 1/5000. Dữ liệu bản đồ địa hình nền GIS trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được lập để cung cấp kịp thời dữ liệu căn bản hiện có cho các dự án liên quan trong việc triển khai Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố Thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025” của Thành phố và các dự án, công trình khác có liên quan. Theo kế hoạch của Sở TN&MT, CSDL GIS nền địa hình tỷ lệ 1/2000, 1/5000 đang được triển khai xây dựng và sẽ hoàn thành vào năm 2022.