denominator

10000

16 record(s)
 
Available actions
Topics
Years
Representation types
Update frequencies
status
Scale
From 1 - 10 / 16
  • Thực hiện theo Quyết định số 5300/QĐ-UBND TPHCM về việc phê duyệt phương án và kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 Quận Bình Tân được thành lập dựa trên: - Bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng giấy (bản đồ đi thực địa các xác nhận của địa phương); bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng số chuyển vào phần mềm TK-Tool, bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng số biên tập và phụ lục 03 theo thông tư 28/2014/TT-BTNMT - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất dạng số và dạng giấy của 10 phường thuộc Quận Bình Tân được thành lập năm 2014 - Biểu thống kê 01/TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 Quận Bình Tân - Số liệu biểu 04/TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê diện tích đất phân theo đơn vị hành chính năm 2014 Quận Bình Tân - Các loại tài liệu khác đã sử dụng gồm: Các tài liệu về giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2011 đến 2014. Niên giám thống kê Quận Bình Tân năm 2013. Tài liệu về đất công đo đạc theo chỉ thị 31-CP của Chính phủ, tài liệu về đất an ninh, quốc phòng, tôn giáo tín ngưỡng - Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 Quận Bình Tân được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

  • Thực hiện theo Quyết định số 5300/QĐ-UBND TPHCM về việc phê duyệt phương án và kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh năm 2014; Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2017 được thành lập dựa trên: + Bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng giấy (bản đồ đi thực địa các xác nhận của địa phương); bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng số chuyển vào phần mềm TK-Tool, bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng số biên tập và phụ lục 03 theo thông tư 28/2014/TT-BTNMT + Bản đồ hiện trạng sử dụng đất dạng số và dạng giấy của 10 phường thuộc quận 7 được thành lập năm 2014; + Biểu thống kê 01/TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 quận 7- Số liệu biểu 04/TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê diện tích đất phân theo đơn vị hành chính năm 2014 quận 7; + Các loại tài liệu khác đã sử dụng gồm: Các tài liệu về giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2011 đến 2014. Niên giám thống kê quận 7 năm 2013. Tài liệu về đất công đo đạc theo chỉ thị 31-CP của Chính phủ, tài liệu về đất an ninh, quốc phòng, tôn giáo tín ngưỡng; - Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 quận 7 được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

  • - Quận Bình Tân là một quận mới thành lập vào cuối năm 2003 của thành phố Hồ Chí Minh.Quận nằm ở cửa ngõ phía Tây của thành phố, có quốc lộ 1A chạy ngang qua vành ngoài của thành phố. Song song quốc lộ 1A là tuyến đường Hồng Bàng - Hùng Vương đi các quận nội thành. Bến xe Miền Tây là bến xe chính đi các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Quận gồm 10 phường: phường Bình Hưng Hoà, phường Bình Hưng Hoà A, phường Bình Hưng Hoà B, phường Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông A, phường Bình Trị Đông B, phường Tân Tạo, phường Tân Tạo A, phường An Lạc, phường An Lạc A. - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Quận Bình Tân là nhiệm vụ cần phải thực hiện, nhằm cụ thể hóa công tác quản lý và sử dụng đất trong năm 2018. Kế hoạch sử dụng đất sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý của công tác quản lý Nhà nước về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhằm khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của quận. - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Quận Bình Tân được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

  • - Triển khai công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ này (2011-2020), UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 3124/UBND-ĐTMT ngày 02/7/2010 về việc triển khai công tác lập QHSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ 5 năm (2011-2015) trên địa bàn Thành phố; Ngày 02/8/2010 Sở Tài nguyên và Môi trường có Kế hoạch số 4815/TNMT-KH về việc triển khai công tác lập QHSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ 5 năm (2011-2015) trên địa bàn Thành phố; - Thực hiện kế hoạch trên, Ủy ban nhân dân Quận 9 có Kế hoạch số 80/UBND-TNMT ngày 02/5/2012 và Kế hoạch chi tiết số 118/KH-UBND ngày 18/7/2012 về việc triển khai công tác lập QHSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ 5 năm (2011-2015) trên địa bàn Quận 9; - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Quận 9 được xây dựng dựa trên cơ sở: Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp Thành phố phân bổ trên địa bàn Quận (Công văn số 483/UBND-ĐTMT ngày 27/01/2014 của UBND Thành phố); Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 9 đến năm 2020 (Quyết định số 5758/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của UBND Thành phố) và Nhu cầu sử dụng đất của các ngành. Phương án quy hoạch sử dụng đất đã xây dựng đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu đất đai để phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận. Đồng thời, phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cho 13 phường đúng theo quy định, đảm bảo công tác lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất một cách thống nhất; - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ này (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

  • Thực hiện theo Quyết định số 5300/QĐ-UBND TPHCM về việc phê duyệt phương án và kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 quận Tân Bình được thành lập dựa trên: - Bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng giấy (bản đồ đi thực địa các xác nhận của địa phương); bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng số chuyển vào phần mềm TK-Tool, bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng số biên tập và phụ lục 03 theo thông tư 28/2014/TT-BTNMT - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất dạng số và dạng giấy của 15 phường thuộc quận Tân Bình được thành lập năm 2014 - Biểu thống kê 01/TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 quận Tân Bình - Số liệu biểu 04/TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê diện tích đất phân theo đơn vị hành chính năm 2014 quận Tân Bình - Các loại tài liệu khác đã sử dụng gồm: Các tài liệu về giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2011 đến 2014. Niên giám thống kê quận Tân Bình năm 2013. Tài liệu về đất công đo đạc theo chỉ thị 31-CP của Chính phủ, tài liệu về đất an ninh, quốc phòng, tôn giáo tín ngưỡng - Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 quận Tân Bình được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

  • - Thực hiện theo Quyết định số 5300/QĐ-UBND TPHCM về việc phê duyệt phương án và kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 Quận 9 được thành lập dựa trên: + Bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng giấy (bản đồ đi thực địa các xác nhận của địa phương); bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng số chuyển vào phần mềm TK-Tool, bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng số biên tập và phụ lục 03 theo thông tư 28/2014/TT-BTNMT; + Bản đồ hiện trạng sử dụng đất dạng số và dạng giấy của 13 xã, phường, thị trấn thuộc Quận 9 được thành lập năm 2014; + Biểu thống kê 01/TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 quận 9- Số liệu biểu 04/TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê diện tích đất phân theo đơn vị hành chính năm 2014 Quận 9; + Các loại tài liệu khác đã sử dụng gồm: Các tài liệu về giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2011 đến 2014. Niên giám thống kê quận 9 năm 2013. Tài liệu về đất công đo đạc theo chỉ thị 31-CP của Chính phủ, tài liệu về đất an ninh, quốc phòng, tôn giáo tín ngưỡng; - Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 quận 9 được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

  • Thực hiện theo Quyết định số 5300/QĐ-UBND TPHCM về việc phê duyệt phương án và kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 Huyện Hóc Môn được thành lập dựa trên: - Bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng giấy (bản đồ đi thực địa các xác nhận của địa phương); bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng số chuyển vào phần mềm TK-Tool, bản đồ điều tra, khoanh vẽ dạng số biên tập và phụ lục 03 theo thông tư 28/2014/TT-BTNMT - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất dạng số và dạng giấy của 12 xã, phường, thị trấn thuộc huyện Hóc Môn được thành lập năm 2014 - Biểu thống kê 01/TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 huyện Hóc Môn - Số liệu biểu 04/TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê diện tích đất phân theo đơn vị hành chính năm 2014 huyện Hóc Môn - Các loại tài liệu khác đã sử dụng gồm: Các tài liệu về giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2011 đến 2014. Niên giám thống kê huyện Hóc Môn năm 2013. Tài liệu về đất công đo đạc theo chỉ thị 31-CP của Chính phủ, tài liệu về đất an ninh, quốc phòng, tôn giáo tín ngưỡng. - Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 huyện Hóc Môn được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

  • - Huyện Nhà Bè nằm về phía Đông Nam của thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm Thành phố 12 - 15km. Là cửa ngõ phía Nam của Thành phố, Nhà Bè có hệ thống giao thông nối liền Thành phố với hướng ra biển và đi các tỉnh miền Tây và cũng là trục phát triển không gian chính của Thành phố về hướng biển. Huyện gồm 06 xã: Phú Xuân, Phước Lộc, Phước Kiển, Nhơn Đức, Long Thới, Hiệp Phước và 01 thị trấn: thị trấn Nhà Bè - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Nhà Bè là nhiệm vụ phải thực hiện, nhằm cụ thể hóa công tác quản lý và sử dụng đất trong năm 2018. Kế hoạch sử dụng đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhằm khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của huyện. - Kế hoạch sử dụng đất Huyện Nhà Bè năm 2018 được phê duyệt theo Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018, trên địa bàn huyện Nhà Bè có 22 công trình, dự án được đăng ký mới và 103 công trình, dự án được chuyển tiếp từ các năm trước. - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Nhà Bè được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

  • - Huyện Hóc Môn là 1 trong 5 huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh. Huyện có tổng diện tích tự nhiên 10.917,21 ha được chia làm 1 thị trấn Hóc Môn và 11 xã: xã Bà Điểm, xã Đông Thạnh, xã Nhị Bình, xã Tân Hiệp, xã Tân Thới Nhì, xã Tân Xuân, xã Thới Tam Thôn, xã Trung Chánh, xã Xuân Thới Đông, xã Xuân Thới Sơn, xã Xuân Thới Thượng. - Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hóc Môn là nhiệm vụ cần phải thực hiện, nhằm cụ thể hóa công tác quản lý và sử dụng đất trong năm 2018. Kế hoạch sử dụng đất sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý của công tác quản lý Nhà nước về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhằm khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Huyện. - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hóc Môn được thu thập, chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu qua dịch vụ Web theo tiêu chuẩn OGC WFS, WMTS, WMS.

  • - Trong những năm qua huyện Nhà Bè là một trong những địa phương có tốc độ phát triển đô thị và tăng trưởng kinh tế khá nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực. Chính quá trình phát triển về kinh tế - xã hội đã gây sức ép đối với đất đai. Quy hoạch sử dụng đất đai sẽ giải quyết các mâu thuẫn về quan hệ đất đai, điều hòa quan hệ sử dụng đất trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; đề xuất các chỉ tiêu và phân bổ hợp lý quỹ đất. - Với những ý nghĩa nêu trên, đồng thời thực hiện quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND thành phố, UBND huyện Nhà Bè tiến hành xây dựng dự án: "Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng 5 năm (2011-2015) của huyện Nhà Bè - Thành phố Hồ Chí Minh" - Các chương trình, quy hoạch, kế hoạch của các huyện Nhà Bè: Quyết định số 6015/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Nhà Bè - thành phố Hồ Chí Minh; Các Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (41 đồ án quy hoạch phân khu chức năng, trong đó: do Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt 18 đồ án; Ủy ban Nhân dân Huyện phê duyệt 33 đồ án) và các Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 trên địa bàn huyện Nhà Bè (61 đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt). - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ này (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.