From 1 - 10 / 26
  • - Hiện nay, kinh tế của Quận 8 đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ trên tất cả các mặt; quá trình này dẫn đến sự gia tăng về nhu cầu sử dụng đất của tất cả các ngành, các lĩnh vực gây áp lực không nhỏ đối với tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn Quận; - Nhu cầu cấp bách đặt ra là phải nhanh chóng xác lập các căn cứ pháp lý, khoa học để điều chỉnh kịp thời các mối quan hệ có diễn biến tiêu cực và phát huy các yếu tố tích cực, làm cơ sở cho việc phân bổ hợp lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, thiết lập các hành lang pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất...trên địa bàn Quận trong thời gian tới. Từ những lý do trên, đòi hỏi Quận 8 phải tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, đảm bảo sử dụng nguồn tài nguyên đất một cách có hiệu quả và bền vững; - Được sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và sự hỗ trợ của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND Quận 8 đã tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của Quận; - Các chương trình, quy hoạch, kế hoạch của Quận 8: Kế hoạch số 1832 /KH-UBND ngày 26/01/2010 của UBND Quận 8 về Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) của Quận 8; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của 16 phường thuộc Quận 8; Quyết định số 5651/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của UBND thành phố về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 8; - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

  • - Trong thời kỳ 2000- 2010, Quy hoạch sử dụng đất Quận 12 đến năm 2010 đã được Quận 12 triển khai lập vào năm 2006 và UBND thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 5777/QĐ-UB ngày 31/12/2009. Quy hoạch này được triển khai thực hiện trong những năm qua đã giúp cho công tác quản lý, sử dụng đất ở địa phương đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực, làm tăng giá trị và sử dụng bền vững tài nguyên đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành phát triển, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Tuy nhiên quy hoạch này đến nay là đã hết kỳ quy hoạch, Vì vậy cần thiết phải tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất cho thời kỳ tiếp theo (2010-2020) là phù hợp với các Luật định. Mặt khác, trong giai đoạn 2000 - 2010 nền kinh tế Quận 12 đã có những bước phát triển rất lớn; nền kinh tế có tốc độ phát triển rất nhanh (đặc biệt 2 ngành công nghiệp và thương mại dịch vụ). Dự báo trong giai đoạn tới nền kinh tế của Quận sẽ tiếp tục có tốc độ phát triển rất nhanh; điều đó kéo theo nhiều biến động về nhu cầu sử dụng đất. Vì vậy yêu cầu phải tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2010 – 2020 nhằm làm cơ sở cho việc sử dụng đất phù hợp định hướng phát triển KT-XH giai đoạn này; - Phương án quy hoạch sử dụng đất Quận 12 đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 được xây dựng trên cơ sở các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được UBND Quận 12 họach định trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Quận, chính vì vậy phương án QHSDĐ này nhằm mục tiêu đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

  • - Gò Vấp là một quận nội thành với diện tích đất tự nhiên là 19,2km2, cách trung tâm thành phố khoảng 7km. Giáp ranh với quận Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Hóc Môn và Quận 12. Là cửa ngõ nối liền trung tâm thành phố với các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh... qua trục lộ Nguyễn Kiệm, Nguyễn Oanh, Xa lộ Đại Hàn, tiếp cận phi trường Tân Sơn Nhất và đường xe lửa bắc Nam.Tuy có một diện tích đất đai tương đối lớn - đứng hàng thứ ba trong 12 quận nội thành của thành phố nhưng Gò Vấp lại là nơi mà đất đai quân sự chiếm một tỉ trọng khá lớn 329,3 ha.- Triển khai công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ này (2011-2020), UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 3124/UBND-ĐTMT ngày 02/7/2010 về việc triển khai công tác lập QHSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ 5 năm (2011-2015) trên địa bàn Thành phố. Được sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và sự hỗ trợ của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND Quận Gò Vấp đã tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của Quận. - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ này (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

  • - Triển khai công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ này (2011-2020), UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 3124/UBND-ĐTMT ngày 02/7/2010 về việc triển khai công tác lập QHSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ 5 năm (2011-2015) trên địa bàn Thành phố; Ngày 02/8/2010 Sở Tài nguyên và Môi trường có Kế hoạch số 4815/TNMT-KH về việc triển khai công tác lập QHSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ 5 năm (2011-2015) trên địa bàn Thành phố; - Thực hiện kế hoạch trên, Ủy ban nhân dân Quận 9 có Kế hoạch số 80/UBND-TNMT ngày 02/5/2012 và Kế hoạch chi tiết số 118/KH-UBND ngày 18/7/2012 về việc triển khai công tác lập QHSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ 5 năm (2011-2015) trên địa bàn Quận 9; - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Quận 9 được xây dựng dựa trên cơ sở: Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp Thành phố phân bổ trên địa bàn Quận (Công văn số 483/UBND-ĐTMT ngày 27/01/2014 của UBND Thành phố); Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 9 đến năm 2020 (Quyết định số 5758/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của UBND Thành phố) và Nhu cầu sử dụng đất của các ngành. Phương án quy hoạch sử dụng đất đã xây dựng đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu đất đai để phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận. Đồng thời, phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cho 13 phường đúng theo quy định, đảm bảo công tác lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất một cách thống nhất; - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ này (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

  • - Quận Tân Bình nằm về phía Tây Bắc của nội thành thành phố Hồ Chí Minh, phía Đông giáp quận Phú Nhuận và quận 3, phía Tây giáp quận Tân Phú, phía Nam giáp quận 10, quận 11, phía Bắc giáp quận 12 và quận Gò Vấp. Diện tích tự nhiên của quận Tân Bình là 2.238,22ha (Trong đó quỹ đất để cân đối quy hoạch sử dụng đất là 1.417,69ha. Bao gồm 1.219,4ha do quận trực tiếp quản lý, 159,89ha đất do Bộ Quốc phòng và 47,34 ha do Cụm cảng hàng không phía Nam quản lý sử dụng. Còn lại 820,53ha là đất sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất). Được sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và sự hỗ trợ của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND Quận Tân Bình đã tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của Quận. - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ này (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

  • - Với mục tiêu xây dựng Quận 11 trở thành một trong những địa bàn phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Quận 11 là hành lang pháp lý cho việc quản lý và sử dụng đất đai, cụ thể hoá các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất; - Quận 11 là 01 trong 24 đơn vị hành chính cấp quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh, là đô thị hàng đầu cả nước, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ; đầu mối giao lưu với quốc tế, có vị trí quan trọng về chính trị... Tiếp tục xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, một trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học lớn của cả nước; quận 11 là một bộ phận của thành phố cùng với thành phố thực hiện nhiệm vụ mà nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ chính trị ngày 10/8/2012 đã đề ra; - Để quản lý nhà nước theo Luật Đất đai năm 2003, đảm bảo tính thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng giữa quận 11 với thành phố Hồ Chí Minh được thống nhất, thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Uỷ ban nhân dân quận 11 đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiến hành Lập: “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) Quận 11; - - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

  • - Trong tình hình quản lý và sử dụng đất hiện nay, vị trí - vai trò và ý nghĩa của công tác lập quy hoạch và kế hoạch hóa việc sử dụng đất đai đã được xác định và đang là vấn đề mang tính cấp thiết đối với từng địa phương, nhằm cụ thể hoá các chỉ tiêu định hướng việc sử dụng đất đai trên địa bàn Quận 4 và làm cơ sở để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất ... theo luật định; - Xuất phát từ những vấn đề trên, việc lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (giai đoạn 2011-2015) Quận 4 – TP.HCM được lập nhằm giúp Ủy ban nhân dân Quận 4 làm căn cứ pháp lý thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai theo quy định của pháp luật, sử dụng và khai thác tài nguyên đất đai hợp lý và đạt hiệu quả kinh tế cao; - Các chương trình quy hoạch, kế hoạch của dự án:Quyết định 5191/QĐ-UBND ngày 29/11/2008 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 4 đến năm 2020; Quyết định 1102/QĐ-UBND-TH ngày 19/12/2008 của UBND Quận 4 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết địa điểm trường học ngành giáo dục đào tạo trên địa bàn Quận 4 đến năm 2020; Quyết định 1004/QĐ-UBND-TH ngày 10/05/2013 của UBND Quận 4 Về phê duyệt đồ án quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất ngành Y tế đến năm 2020 Quận 4 – thành phố Hồ Chí Minh; - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

  • - Trong những năm qua huyện Nhà Bè là một trong những địa phương có tốc độ phát triển đô thị và tăng trưởng kinh tế khá nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực. Chính quá trình phát triển về kinh tế - xã hội đã gây sức ép đối với đất đai. Quy hoạch sử dụng đất đai sẽ giải quyết các mâu thuẫn về quan hệ đất đai, điều hòa quan hệ sử dụng đất trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; đề xuất các chỉ tiêu và phân bổ hợp lý quỹ đất. - Với những ý nghĩa nêu trên, đồng thời thực hiện quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND thành phố, UBND huyện Nhà Bè tiến hành xây dựng dự án: "Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng 5 năm (2011-2015) của huyện Nhà Bè - Thành phố Hồ Chí Minh" - Các chương trình, quy hoạch, kế hoạch của các huyện Nhà Bè: Quyết định số 6015/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Nhà Bè - thành phố Hồ Chí Minh; Các Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (41 đồ án quy hoạch phân khu chức năng, trong đó: do Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt 18 đồ án; Ủy ban Nhân dân Huyện phê duyệt 33 đồ án) và các Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 trên địa bàn huyện Nhà Bè (61 đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt). - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ này (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

  • Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất toàn thành phố (2011-2020) được tích hợp từ dữ liệu quy hoạch của các các quận - huyện (2011-2020) và được công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.

  • - Trong những năm gần đây, thực hiện chương trình công nghiệp hóa của Đảng và Nhà nước, các tiềm năng và lợi thế của Quận đã khơi dậy mạnh mẽ. Nhiều dự án lớn trên địa bàn Quận đã và đang được triển khai với tổng số vốn đầu tư hàng tỷ USD như khu chế xuất Tân Thuận, khu đô thị mới Nam Sài Gòn… là động lực quan trọng cho tiến trình đô thị hóa của Quận. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển là sức ép đối với đất đai, khó tránh khỏi xung đột giữa các lợi ích kinh tế - xã hội - môi trường trong quá trình khai thác quỹ đất - Quy hoạch sử dụng đất đai sẽ giải quyết các mâu thuẫn về quan hệ đất đai, điều hòa quan hệ sử dụng đất trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá tài nguyên này một cách đầy đủ, khoa học để hoạch định các kế hoạch khai thác sử dụng hợp lý, có hiệu quả lâu dài; đề xuất các chỉ tiêu và phân bổ hợp lý quỹ đất, cũng như có cơ sở để thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai theo luật định. Theo quy định của Luật Đất đai, kỳ quy hoạch tiến hành 10 năm 01 lần, quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận đến năm 2010 đã hết thời hạn sử dụng. Do đó, cần tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 để đưa vào quản lý và sử dụng đất đúng mục đích. Với những ý nghĩa nêu trên, UBND Quận 7 trình Đồ án: "Quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất đến 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) Quận 7 – TP. Hồ Chí Minh"; - Các chương trình, quy hoạch, kế hoạch của quận: Quyết định số 5760/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2012 của UBND Thành phố về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng quận 7 đến năm 2020; Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố ngày ngày 13 tháng 5 năm 2013 về việc thông quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; - Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (2011-2020) được chuyển từ file gốc DGN sang dạng GIS và công bố các dịch vụ Web theo chuẩn OGC WMS, WFS, WMTS để khai thác và sử dụng dễ dàng trên nền tảng Desktop, Mobile và WebGIS theo đúng quy định.